POLITYKA PRYWATNOŚCI

  

            25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane, jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 Szanowni Klienci,

Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Tropikna Monika Jagoda z siedzibą w Sosnowcu 41-200 przy ulicy Warszawskiej 12.Jesteśmy podmiotem, który decyduje o tym, w jaki sposób będą wykorzystywane gromadzone dane. Weszliśmy w posiadanie Twoich danych osobowych podczas zawierania umowy lub wysyłając zapytanie na e-maila na adres biura w celu przygotowania oferty.

Podstawą prawną i celem przetwarzania twoich danych jest wykonanie umowy, którą zawieramy lub do przygotowania oferty. Dane są konieczne po to, by:

 • wprowadzić je do systemu rezerwacyjnego
 • zamówić lub wybrać dla Ciebie miejsce w samolocie lub autokarze
 • przyjąć i spełnić w miarę możliwości twoje specjalne życzenia
 • przekazać je ubezpieczycielowi po to byś mógł czuć się bezpiecznie podczas swojego urlopu.

Dane są przetwarzane również do celów podatkowych i rachunkowych, ponieważ wymagają od nas tego przepisy prawne. Twoje dane są również przetwarzane z uwagi na prawnie uzasadniony interes P.H.U Tropikana a w szczególności:

 • Wysyłanie do Ciebie e-maili z ofertą, (Jeśli wyraziłeś na to zgodę na osobnym formularzu)
 • w razie konieczności prowadzenie postępowań sądowych, mediacji lub zaciąganie należności
 • prowadzenie statystyk(przechowywanie danych do celów archiwizacyjnych oraz do zapewniania jasności rozliczeń(wykazania przez nas spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa)

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych masz prawo cofnąć w każdym momencie w ten sam sposób, jaki ją wyraziłeś. My natomiast będziemy przechowywać Twoje dane dopóki Twoja zgoda nie zostanie wycofana.

Jeśli zdecydowałeś się zawrzeć z nami umowę musisz przekazać nam swoje dane a w szczególności:

 • imię (Imiona) i nazwisko
 • dokładna data urodzenia
 • adres zamieszkania
 • numer telefonu
 • adres e-mail

(jeśli wymaga tego umowa również serię i numer dokumentu tożsamości, czyli dowodu osobistego lub paszportu), pesel, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, adres do korespondencji). Są to dane w niektórych przypadkach niezbędne do wykonania usługi.  Jeśli są jakieś przesłanki ku temu, że nie chcesz podać nam danych rozumiemy Twoją decyzję natomiast musimy poinformować, że nie będziemy mogli zawrzeć umowy z Tobą i nie będziesz mógł zostać naszym klientem. Przepisy obowiązującego nas prawa mogą wymagać podania innych danych osobowych niezbędnych do celów zarówno rachunkowych jak i podatkowych. Wyłączając te przypadki podanie danych przez Ciebie jest dobrowolne.
Twoje dane są przechowywane dopóki trwa zawarta między nami umowa a także po jej zakończeniu by:

 • prowadzić statystyki i archiwa
 • wykonać obowiązki, które wynikają z przepisów prawa
 • dochodzić roszczeń w związku z wykonaniem umowy
 • zapobiegać nadużyciom i wyłudzeniom.

Maksymalny czas przechowywania danych trudno określić w czasie. Wszystko będzie zależeć od tego jak długo będzie konieczność ich przechowywania. Sądzimy, że nie dłużej jednak niż 6 lat. Do celów marketingowych Twoje dane są przechowywane przez czas obowiązywania umowy lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu zależnie od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
P.H.U Tropikana respektuje pełnie praw, które przysługują Ci z uwagi na ogólne rozporządzeni o ochronie danych, na które zaliczają się:

 • prawo dostępu
 • sprostowania i usunięcia danych
 • ograniczenia ich przetworzenia
 • prawo do przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych

Jeśli będzie to konieczne możesz użyć ich w sytuacji, gdy:

 • stwierdzisz, że dane są błędne lub niekompletne
 • kiedy postanowisz wycofać zgodę na przetwarzanie lub zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania
 • kiedy Twoje dane przestaną być potrzebne do tego, do czego zostały zebrane wcześniej

Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez P.H.U. TROPIKANA danych osobowych do organu nadzorczego. Masz prawo skorzystać ze sprzeciwu wykorzystywania Twoich danych osobowych, kiedy przetwarzamy Twój dane do celów marketingu bezpośredniego lub znajdziesz się w wyjątkowej sytuacji a przetwarzanie dzieje się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu albo w celach statystycznych. Prawo do sprzeciwu może być wykorzystywane od 25 maja 2018 roku. Twoje dane są przetwarzane automatycznie jednak nie stosujemy profilowania w jakimkolwiek zakresie. Twoje dane udostępniamy przewoźnikowi lotniczemu lub autokarowemu muszą oni wiedzieć, kogo przewieźć. Ubezpieczycielowi jak i do hoteli, w których jesteście kwaterowani. Możemy przekazać dane organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.